Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku  poz. 1372 ze zmianami) zwołuję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 23 lutego 2022 roku o godz. 1400  w  sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Wysłuchanie informacji dotyczącej działalności Gminnego Centrum Kultury w Poniecu oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniecu,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXIX/252/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2022-2032,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2022,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i  przedszkolach  oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych  w art. 42. ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości stanowiącej własność gminy Poniec,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Janiszewie, stanowiących własność Gminy Poniec,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Poniec,
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno – produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie wsi Janiszewo,
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Miechcin, gmina Poniec,
 14.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji,
 15. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej,
 16.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 17.  Wolne wnioski i zapytania,
 18.  Zakończenie.