Na podstawie art. 20 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) zwołuję LI Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 31 października 2023 roku o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XLI/345/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2023-2043,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2023,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Poniec na rok podatkowy 2024,
 8. Podjęcie uchwały uchylającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru opłaty oraz terminów płatności i wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty od posiadania psów,
 9. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 11. Podjęcie uchwały  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu w Gminie Poniec” na lata 2024-2028,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 13. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej,
 14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 15. Wolne wnioski i zapytania,
 16. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

Jerzy Kusz