Burmistrz Ponieca informuje, że w wyborach do w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójta, burmistrza, prezydenta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. zorganizowany zostanie bezpłatny transport do lokalu wyborczego.

Zgodnie z art. 37f Kodeksu wyborczego bezpłatny transport jest organizowany dla mieszkańców obwodu głosowania wówczas, gdy spełnione są dwa warunki:

  • na obszarze gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy,
  • najbliższy przystanek komunikacyjny jest oddalony o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego.

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu wyborczego (art. 37e) wójtowie muszą zapewnić też prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego oraz z powrotem osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosownia kończą 60 lat. Wyborcy niepełnosprawnemu, który nie jest w stanie samodzielnie się poruszać, może towarzyszyć opiekun.