Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 roku  poz. 1372) zwołuję XXVII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 27 października 2021 roku o godz. 1400  w  hali widowiskowo – sportowej w Poniecu.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Wysłuchanie informacji o działalności dydaktyczno wychowawczej szkół i przedszkoli w gminie Poniec oraz wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Poniec za rok szkolny 2020/2021.
 5. Wysłuchanie informacji z wykonania budżetu za okres I półrocza 2021 r.,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/175/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2021-2032,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2021,
 8. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Powiatowi Gostyńskiemu w 2021 roku,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek  podatku  od środków  transportowych,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Śmiłowie, stanowiącej własność Gminy Poniec,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Poniec,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale nr XIV/210/2021 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Poniec,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przejęcia przez Gminę Poniec od Powiatu Gostyńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 17. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej,
 18. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 19. Wolne wnioski i zapytania,
 20. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Zastępca Przewodniczącego Rady

Dariusz Kieliś