Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku  poz. 713 ze zmianami) zwołuję XXIV Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 31 maja 2021 roku o godz. 1400  w  Hali Widowiskowo – Sportowej w Poniecu.

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Ponieca wotum zaufania,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2020,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/175/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2021-2032,
 8. Podjęcie uchwały .w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej  Gminy Poniec na rok 2021,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXII/183/2021 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości będącej własnością Gminy Poniec na rzecz Powiatu Gostyńskiego,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Janiszewie  od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Poniec,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Rokosowie, stanowiącej własność Gminy Poniec,
 16. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  nieruchomości stanowiącej własność gminy Poniec,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Poniecu, stanowiącej własność Gminy Poniec,
 18. Podjecie uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Poniecu oraz nadania jej statutu,
 19. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej.
 20. Sprawy organizacyjne.
 21. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 22. Wolne wnioski i zapytania,
 23.  Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

Jerzy Kusz