Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40) zwołuję XLV Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 26 kwietnia 2023 roku o godz. 1400  w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XLV Sesji Rady Miejskiej :

 1. Otwarcie,
 2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
 3. Interpelacje i zapytania radnych,
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XLI/345/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2023-2042,
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2023,
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/120/2008 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 885 obręb Poniec stanowiącej własność Gminy Poniec na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 648/2 obręb Poniec stanowiącą własność prywatną,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu, stanowiących własność Gminy Poniec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  oraz własności zabudowań od Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. do gminnego zasobu nieruchomości,
 10. Wysłuchanie informacji w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej,
 11. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej,
 12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
 13. Wolne wnioski i zapytania,
 14. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Kusz