UWAGA   ROLNICY! – nowy wniosek  o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy złożyć w terminie 1-29 lutego 2024 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi: 160,60 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 5,84 zł x średnia roczna liczba świń i 58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni

Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się:

1) faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj. od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec i koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

3) załącznik nr 1

4) załącznik nr 2

Wnioski do pobrania także w Urzędzie Miejskim w Poniecu, pok. 6 i na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pieniądze wypłacane będą do 30 kwietnia 2024 roku w przypadku złożenia wniosku w lutym br. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.