W dniu 25 kwietnia br. w siedzibie Klubu Seniora w Poniecu odbyło się  spotkanie z przedstawicielami Seniorów z terenu gminy Poniec w celu zaprezentowania pierwszych Ponieckich Kart Seniora i przekazania ich, aby Seniorzy mogli z nich korzystać.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Gminnej Rady Seniorów oraz przedstawiciele Klubu Seniora w Poniecu, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Poniecu, Klubu Seniora w Poniecu, a także zaproszeni goście: Burmistrz Ponieca Pan Jacek Widyński, zastępca Burmistrza Ponieca Pan Eugeniusz Nowak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniecu Pan Jerzy Kusz, Sekretarz Gminy Poniec Pan Marcin Pazdaj oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu Pani Hanna Konieczna.

Program Poniecka Karta Seniora jest kontynuacją działań samorządu Gminy Poniec na rzecz Seniorów i jednym z celów realizacji Programu Polityki Senioralnej Gminy Poniec na lata 2021 -2024.

Wprowadzając program Poniecka Karta Seniora chcieliśmy przede wszystkim ułatwić seniorom dostęp do dóbr kultury, sportu i rozrywki, a także w miarę możliwości wzmocnić ich kondycje finansową.

Zakłada się, że wprowadzenie i rozwijanie systemu ulg i uprawnień oferowanych przez Partnerów Programu, przyczyni się do podniesienia standardu życia osób starszych. Ponadto wprowadzenie Ponieckiej Karty Seniora służyć ma aktywizacji środowiska lokalnego poprzez budowanie sieci partnerskiej współpracy na rzecz poprawy funkcjonowania społecznego naszych seniorów.

Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród seniorów, którzy złożyli już 297 wniosków o wydanie Karty.

W chwili obecnej mamy 21 partnerów, dzięki którym nasi seniorzy będą mogli korzystać z różnego rodzaju zniżek na oferowane towary czy usługi w 24 punktach na terenie gminy.

Zachęcamy wszystkie osoby, które ukończyły 60 r.ż. i na stałe zamieszkują na terenie gminy Poniec do składania wniosków o wydanie bezpłatnie  Ponieckiej Karty Seniora.

Wnioski można składać w siedzibie Klubu Seniora w Poniecu, ul. Spokojna 8.