Gmina Poniec realizuje projekt „Klub Aktywnych w Poniecu”. Projekt ten dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Projekt skierowany jest do 65 mieszkańców naszej gminy, którzy nie są aktywni zawodowo.

W ramach projektu realizowana jest aktywizacja społeczna, zdrowotna, zawodowa, a także wsparcie osób niepełnosprawnych. Planowane są także spotkania integracyjne i edukacyjne o charakterze kulturalnym.

W ramach realizowanego projektu utworzony został Klub Aktywnych w Poniecu, w którym realizowane są działania przewidziane w projekcie. Na jego remont i wyposażenie gmina otrzymała dofinansowanie ze środków EFS. Klub mieści się przy ul. Spokojnej 8 w Poniecu i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 11-tej do 15-tej.

Całkowita wartość projektu to 778 355,50 zł, a kwota dofinansowania stanowi 661 602,17 zł. Wkład własny gminy w realizację tego projektu jest rzeczowy, a więc gmina nie musi wyłożyć na jego realizację żadnych środków finansowych.