Podczas XXI sesji Rady Miejskiej w Poniecu, która odbyła się 16 grudnia br. został uchwalony budżet gminy Poniec  na 2021 rok.

Projekt budżetu przedstawił Burmistrz Ponieca Jacek Widyński, który omówił zaplanowane dochody oraz wydatki na przyszły rok.

W budżecie gminy Poniec na 2021 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 37.334.624,52 zł, w tym dochody bieżące  36.264.624,52 zł oraz dochody majątkowe 1.070.000 zł.

Wydatki budżetu gminy Poniec ustalono na poziomie 36.494.624,52 zł, z tego wydatki bieżące to 34.596.924,52 zł, a wydatki majątkowe 1.897.700 zł.

Mimo wyjątkowo trudnej sytuacji, niepewności związanej z rozwojem i skutkami pandemii koronawirusa w proponowanym, projekcie budżetu naszej gminy na 2021 rok zakładamy, iż priorytetowym celem polityki gospodarczo finansowej gminy jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania gminy, jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi gminy. Realizacja tego celu będzie zadaniem trudnym w związku z obecną sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 oraz dużym stopniem niepewności, co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju, a w następstwie także dynamiki dochodów gminy. – mówił podczas sesji Burmistrz Ponieca Jacek Widyński

Radni wysoko ocenili realne możliwości realizacji budżetu oraz kontynuację przyjętych priorytetów rozwojowo-inwestycyjnych,  będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby gminy i jej mieszkańców.

Projekt budżetu został także pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu oraz wszystkie stałe komisje Rady.

Radni Rady Miejskiej w Poniecu jednogłośnie przyjęli budżet naszej gminy na 2021 rok.