20 stycznia 2019 Imieniny obchodzą Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Popup


Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2005/Budzet06/100-0059_IMG_small.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2005/Budzet06/100-0059_IMG_small.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2005/Budzet06/101-0131_IMG.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2005/Budzet06/101-0131_IMG.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2005/Budzet06/101-0134_IMG.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558

Warning: getimagesize(aktualnosci/php/UserFiles/Image/2005/Budzet06/101-0134_IMG.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1558
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'aktualnosci/php/UserFiles/Image/2005/Budzet06/100-0059_IMG_small.JPG'
There was a problem loading image 'aktualnosci/php/UserFiles/Image/2005/Budzet06/100-0059_IMG_small.JPG'
There was a problem loading image 'aktualnosci/php/UserFiles/Image/2005/Budzet06/101-0131_IMG.JPG'
There was a problem loading image 'aktualnosci/php/UserFiles/Image/2005/Budzet06/101-0131_IMG.JPG'
There was a problem loading image 'aktualnosci/php/UserFiles/Image/2005/Budzet06/101-0134_IMG.JPG'
There was a problem loading image 'aktualnosci/php/UserFiles/Image/2005/Budzet06/101-0134_IMG.JPG'

100-0059_IMG_small.JPGW dniu 28 grudnia br. w Zamku w Rokosowie odbyła się ostatnia w tym roku XXXV Sesja Rady Miejskiej w Poniecu.

Głównym tematem Sesji było uchwalenie budżetu gminy na 2006 rok. Rada uchwaliła dochody budżetu w wysokości 12.439.789 zł natomiast wydatki w kwocie 14.257.739 zł, źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1.817.950 zł będą kredyty i pożyczki.

Prognozowane dochody przedstawiają się następująco:

-  dochody  własne                                                                  5.435.762,- zł

-  subwencje                                                                           5.684.272,- zł

-  dotacji na  realizację  zadań zleconych do  realizacji               1.115.232,- zł

-  dotacje  na  zadania  własne                                                 164.198,- zł

-  dotacje  na  zadania  realizowane na  podstawie porozumień

    / powiat /                                                                            23.000,- zł

-  wpływów z  tytułu pomocy  finansowej udzielanej  między

    jednostkami samorządu terytorialnego / powiat /                   17.325,- zł

Jeżeli chodzi o dochody własne wzrosły o 2,5 % / za wyjątkiem podatku rolnego, opłaty targowej i administracyjnej/ pozostałe dochody ustalono szacunkowo w stosunku do planowanego wykonania w roku bieżącym.

         Na skutek określenia ceny skupu żyta za trzy kwartały br. w wysokości 27,88 zł za 1 kwintal. Podatek rolny na rok przyszły uległ obniżeniu z 1 ha do kwoty 69,70 zł / 1 ha przeliczeniowy, co skutkuje zmniejszeniem podatku rolnego o 158.017 zł w stosunku do roku bieżącego.

101-0131_IMG.JPG

Prognozowane wydatki przedstawiają się następująco:

Plan wydatków na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych został zaplanowany 1,5 % większy niż w roku bieżącym, a w  jednostkach oświatowych  wg  przyznanych  środków  pieniężnych  określonych  Zarządzeniem  Burmistrza  Nr  122  z  dnia  15  października  2005r.

W  poszczególnych  działach  zaplanowano  wydatki na:

-  rolnictwo  i  łowiectwo                                                        1.077.094,-zł

-  leśnictwo                                                                                3.000,-zł

-  transport i łączność                                                           1.428.600,-zł

-  gospodarkę  mieszkaniową                                                     36.000,-zł

-  działalność  usługową                                                             50.000,-zł

-  administrację  publiczną                                                     1.369.472,-zł

-  urzędy naczelnych organów władzy  państwowej                         1.332,-zł

-  bezpieczeństwo  publiczne, ochrona 

    przeciwpożarowa                                                                    89.182,-zł

-  obsługa  długu  publicznego                                                     52.921,-zł

-  różne  rozliczenia                                                                   480.950,-zł

-  szkolnictwo  wyższe                                                                10.000,-zł

-  oświata i  edukacyjna  opieka  wychowawcza                        5.937.217,-zł

-  ochrona  zdrowia                                                                      63.250,-zł

-  opieka  społeczna                                                                1.786.050,-zł

-  gospodarka komunalna i ochrona środowiska                         1.179.133,-zł

-  kulturę i ochronę  dziedzictwa narodowego                               551.000,-zł

-  wydatki  związane  z  poborem  podatków                                  33.238,-zł

-  kulturę  fizyczną  i  sport                                                         109.300,-zł

 

Na dzień 1 stycznia 2006r. Gmina będzie miała zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.910.000,- zł co stanowi 15,35% planowanych dochodów na 2006 rok. W roku 2006 zostaną spłacone raty zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji sanitarnych w  kwocie  240.000,-zł.

 

Uroczystym aktem Sesji było wręczenie aktów nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Poniec panom:

-           Feliksowi Tomaszowi Musiołowskiemu z Ponieca,

-           Feliksowi Dudkowiakowi z Szurkowa.

W powyższej sprawie Rada na poprzedniej Sesji podjęła stosowne uchwały, które poprzedziła procedurą nadania tego zaszczytnego tytułu, który jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania przysługującym osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy.

101-0134_IMG.JPG

Osobie wyróżnionej Honorowym Obywatelstwem przysługuje prawo używania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Poniec” jak też prawo uczestniczenia na prawach honorowego gościa na wszystkich sesjach Rady oraz innych uroczystościach o charakterze gminnym.

Sesję Rady Miejskiej swym występem uświetniła Dziecięco – Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminnego Centrum Kultury w Poniecu. Młodzi muzycy zagrali najbardziej znane kolędy. Członkowie orkiestry złożyli Burmistrzowi Ponieca oraz Radzie Miejskiej serdeczne podziękowania za okazaną życzliwość.