20 stycznia 2019 Imieniny obchodzą Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Popup

W dniu 16 lutego o godz. 13-tej odbyła się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Poniecu. Radni uchwalili między innymi „ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Poniec” oraz określili górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Z uwagi na bardzo istotne zmiany wynikające z w/w uchwał, które stanowić będą po ich opublikowaniu prawo miejscowe. Rada przyjęła dość długi, bo trzy miesięczny termin ich wejścia w życie po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 Pozwoli to Burmistrzowi Ponieca na zapoznanie mieszkańców z tymi aktami, które w sposób zasadniczy odbiegają od dotychczasowych uregulowań prawnych w tym zakresie.
 Radni określili również nowe stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych w świetlicach wiejskich na organizowanie różnego rodzaju uroczystości .
 Podjęto również uchwałę w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych (tereny boisk sportowych w: Drzewcach, Rokosowie i Żytowiecku , oraz placów zabaw, terenów zieleni w Rokosowie i Grodzisku) oraz wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy o powierzchni 875m2 położonej przy ulicy Kusza w Poniecu, a przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi.
Na dzień 10 marca br. zarządzone zostały wybory sołtysa wsi Teodozewo .
Podjęto również uchwały w sprawach budżetu oraz o zmianach w budżecie.