21 września 2019 Imieniny obchodzą Bożeciech, Bożydar, Hipolit, Hipolita, Ifigenia, Jonasz, Laurenty, Mateusz, Mira

herb c

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku  poz. 506 ze zmianami) zwołuję VII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 29 maja 2019 roku o godz. 14:00  w  sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad VII Sesji Rady Miejskiej :

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Wysłuchanie informacji dotyczącej działalności jednostek i zakładów budżetowych gminy Poniec,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr III/25/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2019-2032,         
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2019,
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia samorządowych zakładów budżetowych Gminy Poniec - Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach i Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Poniecu,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr X/78/2015 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej,
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania na terenie miejscowości Poniec,
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Ponieca dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Poniec,
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli  pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych  przedszkolach  prowadzonych przez Gminę  Poniec,
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/211/2017 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 września 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej byłymi budynkami Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 176/2 stanowiącej własność Gminy Poniec,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz INEA S.A,
15. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
16. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej,
17. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
18. Wolne wnioski i zapytania,
19. Zakończenie.


                                                                 Z wyrazami szacunku
                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                      /-/ Jerzy Kusz