24 sierpnia 2019 Imieniny obchodzą Bartłomiej, Cieszymir, Jerzy, Joanna, Malina, Michalina

logo.ops.2


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu
ogłasza nabór na stanowisko pracy - KIEROWNIKA KLUBU SENIORA

Stanowisko finansowane w ramach projektu „Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z gminy Poniec” nr RPWP.07.02.02-30-0092/17

Forma zatrudnienia: umowa o pracę – 20 godzin tygodniowo (4 godziny dziennie), tj. umowa równoważna czasowo ½  wymiaru etatu wykonywana w dni robocze w godzinach otwarcia Klubu (orientacyjnie: 9:00 – 13:00)

Okres zatrudnienia: od lutego 2019 r.

Liczba etatów: 0,5

Miejsce pracy: Poza siedzibą pracodawcy – w Klubie Seniora zlokalizowanym w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.


I. Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej, bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Prawo jazdy kat. B.
7. Dla osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 64, poz. 539).
8. Posiadanie:
-  wykształcenia minimum średniego,
- ukończony min. 20h kurs przygotowujący do prowadzenia takiej działalności - kurs powinien przygotować do świadczenia przede wszystkim usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej (Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu akceptuje kursy odbyte w formie e-learningowej. Dopuszcza się możliwość ukończenia takiego kursu bezpośrednio przed podjęciem pracy w OPS w Poniecu).
- wysokich umiejętności interpersonalnych,
- wysokiego poziomu empatii.

II. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych
b) mile widziana znajomość lokalnej społeczności
c) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy
d) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, kultura osobista
e) mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi
f)  znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

III. Preferowane cechy osobowościowe kandydata:
1) empatia
2) komunikatywność
3) odpowiedzialność
4) kreatywność
5) obowiązkowość
6) rzetelność
7) zdolności organizacyjne

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres pracy Kierownika Klubu Seniora obejmuje w szczególności:
1. Organizację pracy Klubu Seniora.
2. Diagnozowanie potrzeb uczestników Klubu.
3. Opracowanie harmonogramu pracy Klubu Seniora.
4. Zapisy chętnych na poszczególne zajęcia.
5. Nadzorowanie realizacji warsztatów zajęciowych rozwijających umiejętności i zainteresowania oraz zajęć gimnastycznych dla uczestników.
6. Organizację wyjść/wyjazdów do kina/teatru.
7. Zakup poczęstunku na zajęcia.
8. Prowadzenie biblioteczki seniora, w tym zakup pozycji książkowych.
9. Naukę obsługi komputera, pomoc np. w szukaniu informacji, drukach pism urzędowych czy wzorów dokumentów.
10. Organizację grup samopomocowych w Klubie.
11. Organizację przedstawień, pokazów dla uczestników Klubu, (np. organizacja pokazów tanecznych, występów przedszkolnych, które oglądaliby seniorzy).
12. Współpracę z NGO, firmami i instytucjami, które mogłyby wspomagać działalność Klubu.
13. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla opiekunów faktycznych objętych wsparciem w ramach projektu (wypożyczalnia mieścić się będzie przy Klubie Seniora).
14. Prowadzenie w formie papierowej i elektronicznej dokumentacji działalności Klubu Seniora zgodnie z wzorami przekazanymi przez Pracodawcę.
15. Przestrzeganie tajemnicy służbowej, zawodowej i ochronę danych osobowych.

V. Wymagane dokumenty:
a) Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
b) List motywacyjny.
c) Kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie - kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
d) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
e) Zaświadczenie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku asystenta rodziny.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a lub przesłać pocztą na adres Ośrodka z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Klubu Seniora” w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r.
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierać wszystkich wymaganych dokumentów, nie będą rozpatrywane.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

VI. Postępowanie rekrutacyjne:
Po weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz dokonaniu wstępnej oceny merytorycznej, wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu przy ul. Krobskiej 45 a.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacja o wynikach naboru umieszczona będzie na tablicy informacyjnej OPS w Poniecu oraz na stronie internetowej: www.poniec.opsinfo.pl