24 sierpnia 2019 Imieniny obchodzą Bartłomiej, Cieszymir, Jerzy, Joanna, Malina, Michalina

herb net

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zmianami) zwołuję II Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 29 listopada 2018 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

 

Porządek obrad II Sesji Rady Miejskiej :

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2018,
6. Podjęcie uchwały o pomocy rzeczowej Powiatowi Gostyńskiemu w 2018 r.,
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
8. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Poniec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Poniec na rok 2019,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.,
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.,
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Gminy Poniec,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Gminy Poniec,
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Poniec,
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy Poniec,
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Żytowiecko od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
19. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
20. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
21. Sprawy organizacyjne,
22. Wolne wnioski i zapytania,
23. Zakończenie.

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Rady
/-/ Jerzy Kusz