17 lipca 2019 Imieniny obchodzą Aleksander, Aleksy, Andrzej, Bogdan, Dzierżykraj, Januaria, Julietta, Leon, Marceli, Marcelina, Maria Magdalena

herb c

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku  poz. 884 ze zmianami) zwołuję XXXIX Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 19 października 2018 roku o godz. 14:00  w  sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032,       
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2018,
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
7. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Gminy Poniec,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/293/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
9. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej,
10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
11. Sprawy organizacyjne,
12. Wolne wnioski i zapytania,
13. Zakończenie.


                                                         Z wyrazami szacunku
                                                        Przewodniczący Rady
                                                             /-/ Jerzy Kusz