17 października 2018 Imieniny obchodzą Lucyna, Małgorzata, Marian, Sulisława, Wiktor, Wiktoriusz

Popup

herb c

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku  poz. 884 ze zmianami) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 9 i 10 października 2018 roku o godz. 10:00  w  sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej :

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Wysłuchanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół i przedszkoli w Gminie Poniec,
5. Wysłuchanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Poniec w roku szkolnym 2017/2018,
6. Wysłuchanie informacji nt. realizacji inwestycji na terenie gminy oraz wstępne rozpoznanie potrzeb jednostek pomocniczych w tym zakresie na 2019 rok (zgodnie z harmonogramem),
7. Przerwa w obradach,
8. 10 października br. wznowienie obrad – zapoznanie się z potrzebami sołectw w kontekście założeń do projektu budżetu gminy Poniec na 2019 rok (zgodnie z harmonogramem),
9. Przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji Rady Miejskiej,
10. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
11. Wolne wnioski i zapytania,
12. Zakończenie.


                                                         Z wyrazami szacunku
                                                        Przewodniczący Rady
                                                             /-/ Jerzy Kusz