23 maja 2018 Imieniny obchodzą Budziwoj, Dezyderiusz, Dezydery, Emilia, Iwona, Jan, Leontyna, Michał, Symeon

Popup

herb c

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku  poz. 1875 ze zmianami) zwołuję XXXV Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 29 maja  2018 roku o godz. 14:00  w  sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

 

Porządek obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2017,
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2017 rok,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032,       
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2018,
8. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Miejskiej,
9. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
10. Sprawy organizacyjne,
11. Wolne wnioski i zapytania,
12. Zakończenie.


                                               Z wyrazami szacunku
                                               Przewodniczący Rady
                                                    /-/ Jerzy Kusz