19 marca 2019 Imieniny obchodzą Bogdan, Józef

Popup

herb c

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku  poz. 1875 ze zmianami) zwołuję XXXII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 6 marca 2018 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Wysłuchanie informacji na temat działalności spółek wodnych,
5. Wysłuchanie sprawozdań z działalności stałych komisji rady za rok 2017,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2018,
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
9. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na plac zabaw,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
12. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy techniczno –produkcyjnej, składów i magazynów oraz usług w obrębie miasta Ponieca i wsi Janiszewo,
13. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej,
14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
15. Wolne wnioski i zapytania,
16. Zakończenie.


                                                 Z wyrazami szacunku
                                                 Przewodniczący Rady
                                                       /-/ Jerzy Kusz