20 stycznia 2019 Imieniny obchodzą Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Popup

sesja budzet na 2018

Radni Rady Miejskiej w Poniecu w dniu 20 grudnia br. jednogłośnie przyjęli projekt budżetu gminy Poniec, zaproponowany przez Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego.


Przyszłoroczny budżet, będzie kontynuacją przyjętych priorytetów rozwojowo-inwestycyjnych,  będzie odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby gminy i jej mieszkańców, pozostając jednocześnie budżetem bardzo bezpiecznym i racjonalnym dla gminy Poniec - mówił podczas sesji Burmistrz Ponieca.

W projekcie budżetu na 2018 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 29 mln 851 tys. 961 zł, w tym dochody bieżące - 29 mln 350 tys. 029 zł, oraz dochody majątkowe - 501 tys. 932 zł.
Na kwotę 29.851.961,00 zł. dochodów Gminy składają się:   
1) dochody własne: 12.612.960,00 zł.,
2) subwencje 8.415.933,00 zł.,                            
3) dotacje 8.823.068,00 zł.
W zaplanowanych dochodach - dochody własne stanowią 42,25 %, subwencje 28,19 %, a dotacje celowe  29,56 %.

Budżet naszej gminy uwzględnia, zakłada skutki aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Przy konstruowaniu budżetu przyjęto szereg założeń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego gminy.

Do najistotniejszych z nich należą:
• przyjęcie dochodów na poziomie realnym;
• efektywne wykorzystanie majątku będącego w zasobie gminy w celu zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem;
• przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje i plany zagospodarowania przestrzennego gminy – które na przestrzeni lat -  mają spowodować zwiększenie oferty inwestycyjnej, mieszkaniowej – co ma się przełożyć na dochody własne oraz wzrost liczebności mieszkańców gminy
• planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem ustawowej zasady, że nie mogą być one wyższe niż planowane dochody bieżące,
• zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu;
• utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie;
• zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania;
• kontynuacja prac mających na celu przygotowanie inwestycji pod kątem absorpcji środków UE w nowej perspektywie. Unijna perspektywa finansowa 2014 – 2020 jest ostatnią, w której samorządy mogą ubiegać się o wsparcie inwestycji.

Przyszłoroczny budżet jest przede wszystkim budżetem realnym, gdyż min.:
• jest planem finansowym merytorycznym – a nie politycznym – nastawionym w roku wyborczym na przysłowiowe fajerwerki,
• zaproponowane inwestycje – mają prowadzić do działań w aplikowaniu środków ze źródeł zewnętrznych;
• widzimy zagrożenia inwestycyjne (wysokie ceny przetargowe) – wynikające z rosnących kosztów materiałów, paliw oraz wynagrodzeń, a także niższej konkurencji między oferentami w pozyskiwaniu kontraktów z uwagi na dużą liczbę organizowanych przetargów, zarówno przez samorządy, agencje państwowe jaki o przedsiębiorstwa korzystające z dotacji unijnych. Do tego należy dołożyć jeszcze 2018 - rok wyborczy w samorządach.
• priorytetem będą tak, jak w latach ubiegłych inwestycje, zadania dofinansowane ze źródeł pozabudżetowych oraz zadania oświatowe, mieszkaniowe

Radni wysoko ocenili realne możliwości realizacji budżetu oraz kontynuację przyjętych priorytetów rozwojowo-inwestycyjnych,  będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby gminy i jej mieszkańców.

Zapraszamy do galerii