20 stycznia 2019 Imieniny obchodzą Dobiegniew, Fabian, Sebastian

Popup

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 roku  poz. 1875 ze zmianami) zwołuję XXXI Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 30 stycznia 2018 roku o godz. 1400  w  sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej :

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Poniecu na 2018 rok,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXX/241/2018 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2018-2032,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2018,
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Poniecu,
8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.,
10. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej,
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
12. Sprawy organizacyjne,
13. Wolne wnioski i zapytania,
14. Zakończenie.

 


                                                                   Z wyrazami szacunku
                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                         /-/ Jerzy Kusz