19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą Andrzej, Bernard, Erwin, Erwina, Eufemia, Henryk, Kanut, Mariusz, Marta, Matylda, Mechtylda, Pia, Racimir, Sara

Popup

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 roku  poz. 446 ze zmianami) zwołuję XXVII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 26 i 27 września 2017 roku o godz. 10:00  w  Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Wysłuchanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Poniec za I półrocze 2017 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/154/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2017-2032,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2017,
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Poniec oraz oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Poniec,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej byłymi budynkami Szkoły Podstawowej w Sarbinowie, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 176/2 stanowiącej własność Gminy Poniec,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale nr XIV/110/2011 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w Poniecu rejon ulic Rydzyńskiej   i Dębowej stanowiące własność Gminy,
12. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w Poniecu oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1193/9 stanowiącej własność Gminy Poniec,
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Elektrowni PV Dzięczyna Sp. z o.o.,
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako działki  nr 882, nr 886 i nr 887 obręb Poniec stanowiących własność Gminy Poniec na nieruchomość oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 649/3 obręb Śmiłowo stanowiącą własność prywatną,
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Poniec,
16. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Pani Hannie Koniecznej Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu upoważnienia do prowadzenia spraw z zakresu administracji publicznej:  przyznawania dodatków energetycznych,
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Poniec od Powiatu Gostyńskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi kat. V i VI na terenie Gminy Poniec w zakresie zimowego utrzymania tych dróg,
18. Wysłuchanie informacji nt. realizacji inwestycji na terenie gminy oraz wstępne rozpoznanie potrzeb jednostek pomocniczych w tym zakresie na 2018 rok (zgodnie z harmonogramem),
19. Przerwa w obradach
20. 27 września br. wznowienie obrad - zapoznanie się z potrzebami sołectw w kontekście założeń do projektu budżetu gminy Poniec na 2018 rok (zgodnie z harmonogramem),
21. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Miejskiej,
22. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
23. Sprawy organizacyjne,
24. Wolne wnioski i zapytania,
25. Zakończenie.


                                   Z wyrazami szacunku
                                   Przewodniczący Rady
                                       /-/ Jerzy Kusz