16 lipca 2018 Imieniny obchodzą Andrzej, Benedykt, Dzierżysław, Dziersław, Eustachy, Eustachiusz, Faust, Maria Magdalena, Marika, Ostap, Ruta, Stefan

Popup

absol.za.2016

W dniu  23 czerwca  2017 roku  o godz. 14-tej  odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej w sali Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

W sesji uczestniczyło 14 radnych  oraz :
1. Burmistrz Ponieca i pracownicy Urzędu Miejskiego
2. Honorowy Obywatel Gminy
3. Kierownicy  jednostek organizacyjnych gminy
4. Sołtysi

 

Zasadniczym tematem porządku obrad  było rozpatrzenie i zatwierdzenie  sprawozdania  finansowego  i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium  Burmistrzowi Ponieca.
Po przeanalizowaniu   sprawozdania  finansowego  i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 roku oraz wysłuchaniu :      
• pozytywnej opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym  sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy,
• opinii Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu gminy,
• dyskusji radnych nad sprawozdaniem.

Rada Miejska w głosowaniu w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Następnie Rada zapoznała się z opiniami:
• składu orzekającego RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z tego tytułu,
• opinii komisji stałych komisji nt. sprawozdania z wykonania budżetu  gminy,
Po zakończeniu dyskusji radnych nad sprawozdaniem, Rada Miejska w głosowaniu, w obecności 14 radnych jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Ponadto Rada Miejska podjęła  uchwały w sprawach:
1. zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/154/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2017-2032,
2. zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2016,
3. zmiany Uchwały Nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Gostyńskiego,
4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
5. udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 734/1 położonej w Poniecu przy ul. Krobskiej  oraz określenia warunków jej stosowania,
6. udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 736/1 położonej w Poniecu przy ul. Krobskiej oraz określenia warunków jej stosowania,
7. udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 798 położonej w Poniecu przy ul. Krobska Szosa oraz określenia warunków jej stosowania.

Zapraszamy do galerii