17 lipca 2018 Imieniny obchodzą Aleksander, Aleksy, Andrzej, Bogdan, Dzierżykraj, Januaria, Julietta, Leon, Marceli, Marcelina, Maria Magdalena

Popup

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 roku  poz. 446 ze zmianami) zwołuję XXVI Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 23 czerwca 2017 roku o godz. 14:00 w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

 Porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej :

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Poniec za rok 2016,
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ponieca z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/154/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2017-2032,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2017,
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/126/2016 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  Powiatu Gostyńskiego,
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 734/1 położonej w Poniecu przy ul. Krobskiej  oraz określenia warunków jej stosowania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 736/1 położonej w Poniecu przy ul. Krobskiej oraz określenia warunków jej stosowania,
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 798 położonej w Poniecu przy ul. Krobskiej oraz określenia warunków jej stosowania,
13. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Miejskiej,
14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
15. Sprawy organizacyjne,
16. Wolne wnioski i zapytania,
17. Zakończenie.

                                                                Z wyrazami szacunku
                                                                Przewodniczący Rady
                                                                     /-/ Jerzy Kusz