22 czerwca 2018 Imieniny obchodzą Achacjusz, Achacy, Agenor, Alban, Broniwoj, Flawiusz, Innocenty, Innocenta, Kirył, Paulina

Popup

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 roku  poz. 446 ze zmianami) zwołuję XXIV Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 31 marca 2017 roku o godz. 14:00 w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej:

1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/154/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poniec na lata 2017-2032,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2017,
6. Podjęcie uchwały w sprawie:  likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów branych pod uwagę: na drugim etapie postępowania  rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów  przedszkolnych  funkcjonujących w szkołach podstawowych  oraz do pierwszych klas publicznych szkól podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poniec,
8. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych ze środków w budżetu Gminy Poniec na realizację przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Poniec,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej w Poniecu nr XXI/158/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniec,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Janiszewie  od Agencji  Nieruchomości  Rolnych,
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wydawy  od Agencji  Nieruchomości  Rolnych,
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 66 położonej w Poniecu przy ul. Gostyńska Szosa  oraz określenia warunków jej stosowania,
13. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2016,
14. Podjęcie uchwały w sprawie:  dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,
15. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Miejskiej,
16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
17. Sprawy organizacyjne,
18. Wolne wnioski i zapytania,
19. Zakończenie.


                                                             Z wyrazami szacunku
                                                             Przewodniczący Rady
                                                                 /-/ Jerzy Kusz