26 maja 2018 Imieniny obchodzą Beda, Filip, Marianna, Paulina, Więcemił, Wilhelmina

Popup

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 roku  poz. 446 ze zmianami) zwołuję XXIII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 24 luty 2017 roku o godz. 14:00  w  Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej:
1. Otwarcie,
2. Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3. Interpelacje i zapytania radnych,
4. Wysłuchanie informacji z działalności komisji stałych rady w roku 2016,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwały budżetowej Gminy Poniec na rok 2017,
6. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
7. Podjęcie uchwały w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poniec,
8. Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poniec,
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osób fizycznych do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na drogę dojazdową wewnętrzną śródpolną,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Żytowiecku,
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od osób fizycznej do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na ciąg pieszo-rowerowy,
12. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia Pani Marii Śmigielskiej - Pełniącej Obowiązki  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu upoważnienia do  prowadzenia spraw z zakresu administracji publicznej przyznawania dodatków energetycznych.
13. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Miejskiej,
14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
15. Wolne wnioski i zapytania,
16. Zakończenie.

                                                             Z wyrazami szacunku
                                                             Przewodniczący Rady
                                                                 /-/ Jerzy Kusz