22 czerwca 2018 Imieniny obchodzą Achacjusz, Achacy, Agenor, Alban, Broniwoj, Flawiusz, Innocenty, Innocenta, Kirył, Paulina

Popup

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst  jednolity Dz. U. z 2016 roku  poz. 446 ze zmianami) zwołuję XXII Sesję Rady Miejskiej w Poniecu na dzień 13 stycznia 2017 roku o godz. 15:00 w Gminnym Centrum Kultury w Poniecu.

Porządek obrad XXII Sesji Rady Miejskiej :

1.  Otwarcie,
2.  Sprawozdanie Burmistrza Ponieca i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Poniecu z działalności w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał podjętych na poprzedniej sesji,
3.  Interpelacje i zapytania radnych,
4.  Podjęcie uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sarbinowie,
5.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok,
6.  Sprawy organizacyjne,
7.  Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Miejskiej,
8.  Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,
9.  Wolne wnioski i zapytania,
10. Zakończenie.


                                          Z wyrazami szacunku
                                          Przewodniczący Rady
                                             /-/ Jerzy Kusz