26 kwietnia 2018 Imieniny obchodzą Artemon, Klaudiusz, Klet, Marcelin, Marcelina, Maria, Marzena, Spycimir

Popup

herb c

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej na terenie gminy Poniec działa punkt, w którym udzielane są nieodpłatnie porady prawne dla osób uprawnionych.

Do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają następujące warunki:

-    w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane im świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
-    posiadają Kartę Dużej Rodziny,
-    są kombatantem lub weteranem,
-    nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat,
-    w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się
-    w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej należy wskazać przez:

-    przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,
-    przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,
-    przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
-    i okresu powojennego,
-    przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
-    przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
-    złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych
-    w ww. punktach.

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje:

-    udzielenie informacji o stanie prawnym oraz o prawach i obowiązkach osoby uprawnionej,
-    wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
-    udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pism dot. sytuacji jak powyżej,
-    z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-    sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

-    podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
-    z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
-    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego założenia działalności).

 

Nieodpłatna pomoc prawna
będzie udzielana w siedzibie
Gminnego Centrum Kultury w Poniecu,
ul. Szkolna 3, 64-125 Poniec,
we wtorki od godz. 13:00 do godz. 17:00