26 maja 2018 Imieniny obchodzą Beda, Filip, Marianna, Paulina, Więcemił, Wilhelmina

Popup

sesja 21Radni Rady Miejskiej w Poniecu jednogłośnie przyjęli projekt budżetu gminy Poniec przedstawiony przez Burmistrza Ponieca Jacka Widyńskiego.

 

Przedłożony projekt budżetu naszej Gminy na 2017 rok był konstruowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb naszych mieszkańców.
W projekcie zostały wpisane kluczowe dla rozwoju gminy przedsięwzięcia. Kształt budżetu wytyczają oczywiście możliwości strony dochodowej oraz uwarunkowania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa gminnym finansom. - mówił podczas sesji Burmistrz Ponieca.

W budżecie na 2017 rok planuje się dochody ogółem w wysokości 29 mln 397 tys. 290 zł, w tym dochody bieżące - 28 mln 861 tys. 292 zł, oraz dochody majątkowe - 535 tys. 998 zł.
Wydatki budżetu gminy Poniec ustalono na poziomie 28 mln 207 tys. 290 zł, z tego wydatki bieżące to 27 mln 048 tys. 826 zł. i 90 gr., a wydatki majątkowe – 1 mln 158 tys. 463 zł. i 10 gr.

Budżet naszej gminy uwzględnia, zakłada skutki aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Przy konstruowaniu budżetu przyjęto szereg założeń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa finansowego gminy.

Do najistotniejszych z nich należą:
- przyjęcie dochodów na poziomie realnym;
- efektywne wykorzystanie majątku będącego w zasobie gminy w celu zwiększenia dochodów z tytułu gospodarowania tym majątkiem;
- przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku wyłącznie na inwestycje i plany zagospodarowania przestrzennego gminy – które na przestrzeni lat -  mają spowodować zwiększenie oferty inwestycyjnej, mieszkaniowej – co ma się przełożyć na dochody własne oraz wzrost liczebności mieszkańców gminy
- planowanie wydatków bieżących z uwzględnieniem ustawowej zasady, że nie mogą być one wyższe niż planowane dochody bieżące,
- zabezpieczenie kwot na spłatę i obsługę długu;
- utrzymanie wskaźników operacyjnych na bezpiecznym poziomie;
- zapewnienie wkładu własnego do projektów wykorzystujących zewnętrzne źródła finansowania;
- kontynuacja prac mających na celu przygotowanie inwestycji pod kątem absorpcji środków UE w nowej perspektywie. Unijna perspektywa finansowa 2014 – 2020 jest ostatnią, w której samorządy mogą ubiegać się o wsparcie inwestycji.

Radni wysoko ocenili realne możliwości realizacji budżetu oraz kontynuację przyjętych priorytetów rozwojowo-inwestycyjnych,  będących odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby gminy i jej mieszkańców.

W ramach wydatków majątkowych, funduszu sołeckiego, bieżących przyjęto zadań do wykonania za kwotę około 2 mln. zł

Do najwyższych zadań należą:
- pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej we wsi Dzięczyna, gmina udzieli wsparcia finansowego powiatowi gostyńskiemu w kwocie 490 tys. zł.;
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Janiszewo i Szurkowo - w łącznej kwocie 100 tys. zł.;
- przebudowa, budowa chodników, placów  w miejscowości Czarkowo, Grodzisko, Łęka Mała, Rokosowo, Śmiłowo, Szurkowo – w łącznej kwocie 128 tys. zł.;
- budowa, modernizacja wiat rekreacyjnych, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, remonty i doposażanie świetlic wiejskich  w miejscowości Bączylas, Bogdanki, Czarkowo, Dzięczyna, Grodzisko, Janiszewo, Łęka Wielka, Miechcin, Rokosowo, Śmiłowo, Teodozewo, Waszkowo , Wydawy, Zawada i Żytowiecko – w łącznej kwocie  343 tys. 571zł.;
- zakup samochodu pożarniczego dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szurkowie – 50 tys. zł.;
- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Poniecu przy ulicy Mickiewicza – 40 tys. zł.;
- remont sali lekcyjnych i korytarzy w Zespole Szkół w Żytowiecku – 50 tys. zł.;
- przebudowa i restauracja przydrożnej figury w Sarbinowie – 17 tys. zł.;
- budowa Centrum turystyczno – rekreacyjnego „Stawy Dzięczyńskie” 100 tys. zł.;      (I etap)
- wyczyszczenie stawu gminnego we wsi Szurkowo – 10 tys. zł.
- sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego gminy Poniec – 136 tys. zł.;
- utwardzanie dróg śródpolnych w miejscowości” Bogdanki, Drzewce, Dzięczyna, Łęka Mała, Miechcin, Sarbinowo, Szurkowo, Waszkowo – 50 tys. zł.;

Zapraszamy do galerii