26 maja 2018 Imieniny obchodzą Beda, Filip, Marianna, Paulina, Więcemił, Wilhelmina

Popup

gzwik

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu
z/s w Drzewcach ogłasza nabór na stanowisko:
konserwatora sieci wodociągowej – operatora koparko - ładowarki.

I. Wymagania niezbędne wobec kandydata:
1. Ukończenie 18 roku życia i posiadanie  pełnej  zdolności  do czynności cywilnoprawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
3. Brak skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
4. Nieposzlakowana opinia.
5. Wykształcenie: minimum zawodowe, mile widziane średnie techniczne;  preferowany profil (specjalność): instalator urządzeń sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych lub pokrewne.
6. Uprawnienia do pracy na koparko – ładowarce.
7. Doświadczenie minimum 3 lata pracy na koparko - ładowarce
8. Mile widziane doświadczenie w pracy w charakterze montera - konserwatora sieci wodociągowej/kanalizacyjnej.
9. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
10. Prawo jazdy kat. B.

II. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość obsługi komputera.
2. Umiejętność pracy w zespole.
3. Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.
4. Mile  widziane dodatkowe  uprawnienia – spawacza,   
5. Punktualność i dyspozycyjność, możliwość pracy w dniach wolnych od pracy i po godzinach normatywnej pracy podczas usuwania awarii.

III. Zakres wykonywania zadań na stanowisku obejmuje m.in.:
1. Inicjowanie i wykonywanie prac zapewniających poprawne działanie SUW, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
2. Montaż sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
3. Naprawa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
4. Wymiana i montaż wodomierzy.
5. Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączach.
7. Konserwacja urządzeń pracujących na SUW, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
8. Bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń wodociągowych na terenie gminy.
9. Utrzymanie porządku na terenie SUW i ujęcia wody.
10. Wykonywanie prac zapewniających poprawne działanie SUW, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
11. Wykonywanie innych poleceń przełożonego.

IV. Wymagane dokumenty:
1. CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4. Inne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i umiejętności.
5. Kopie świadectw pracy.
6. Kserokopia dowodu osobistego.
7. Oświadczenie  o stanie zdrowia adekwatnym do charakteru i warunków pracy.
8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2016 roku godz. 14:00 w siedzibie Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na wolne stanowisko – konserwatora sieci wodociągowej – operatora koparko - ładowarki.”

Nabór prowadzony jest dwustopniowo przez komisję, powołaną przez Kierownika GZWiK i polega na:
- wstępnej ocenie ofert  mającej na celu ustalenie, czy kandydat spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze,
- merytorycznej ocenie kandydatów dokonanej w postępowaniu wewnętrznym komisji, a także dodatkowo poprzez przeprowadzenie z wybranymi kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej.

Ostatecznego wyboru dokonuje Kierownik GZWiK w Poniecu z/s w Drzewcach.

Zastrzega się prawo nieskorzystania z żadnej z ofert.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) oraz ustawą z dnia 24.06.2016 roku  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 902)”


                                             Kierownik Zakładu

                                              /-/ Mariusz Bartz